Vedtægter

 

 

§ 1. Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er HVIDOVRE SVØMMEKLUB. Dens hjemsted er Hvidovre Kommune.


§ 2. Klubbens formål

Hvidovre Svømmeklub lærer hele Hvidovre at svømme og vil gøre Hvidovre kendt som en grøn svømmeby med fokus på elite såvel som bredde.
Missionen er at skabe glæde, sundhed og tryghed i og ved vand. Elite såvel som bredde, understøttet af ansatte og frivillige, er grundlaget for klubben.


§ 3. Medlemskab af organisationer

Klubben er medlem af SvømDanmark (tidl. Dansk Svømmeunion) under Danmarks Idræts Forbund (DIF). Endvidere er klubben medlem af Idrætsrådet Hvidovre.


§ 4. Optagelse af medlemmer

Enhver kan optages som aktivt medlem i klubben, dog kræver optagelse af umyndige personer samtykke fra forældre/værge.
Som passivt medlem kan optages enhver, der ønsker at støtte klubben. Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen. Hertil kræves dog, at mindst 6 af bestyrelsens medlemmer har stemt for valg af æresmedlemmet.


§ 5. Kontingent

Kontingent og evt. administrationsgebyr fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen og fremlægges på generalforsamlingen.
Bestyrelsen beslutter ligeledes, hvordan tilmelding og betaling foregår.
Man er først medlem af klubben, når man har betalt, og har fået en bekræftelse om holdtilmelding.


§ 6. Udmeldelse - Eksklusion

Et medlem bliver automatisk udmeldt ved start på ny sæson, hvis der ikke foretages fornyet tilmelding til et hold.
Udmeldelse i løbet af en sæson skal ske elektronisk. Betalt kontingent refunderes ikke.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 6 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Desuden kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 10 medlemmer vedtages på en generalforsamling. Inden afgørelsen om eksklusion træffes, skal vedkommende have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Såfremt det er bestyrelsen, som indstiller til eksklusion kan vedkommende kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens love jvf. § 15.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.


§ 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle klubbens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i 1. kvartal, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne i form af meddelelse på forsiden på svømmeklubbens hjemmeside og, hvis det er muligt, ved elektronisk kontakt til det enkelte medlem. Dagsordenen bekendtgøres samtidig med indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag og regnskab offentliggøres på hjemmesidens forside senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret har alle, der har været et aktivt medlem af klubben fra starten af indeværende sæson og frem til generalforsamlingen. Medlemmer under 14 år kan kun afgive deres stemme via forælder eller værge. For medlemmer, der endnu ikke er fyldt 18, kan forældre eller værge stemme, hvis medlemmet ikke selv deltager i generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Passive medlemmer og æresmedlemmer har ret til at overvære generalforsamlingen, dog uden stemmeret


§ 8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne år
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget, kontingent og evt. administrationsgebyr for det kommende år
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. § 11
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen iht. § 11

8. Valg af op til 2 ungdomsrepræsentanter iht. § 11
9. Valg af revisor og revisorsuppleant iht. § 14
10. Eventuelt


§ 9. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jvf. dog § 6,
§ 15 og § 16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemningen foregå skriftligt på begæring fra 2 stemmeberettigede medlemmer, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger. Øvrige drøftelser på generalforsamlingen refereres i det omfang dirigenten beslutter det.


§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 2% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. Antallet af stemmeberettigede medlemmer opgøres på baggrund af den seneste årlige indberetning af medlemstallet til Hvidovre Kommune. I tilfælde af at 2% af medlemmerne anmoder om ekstraordinær generalforsamling, skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om de emner, der ønskes behandlet. Indkaldelse foretages med mindst 14 dages varsel ved meddelelse på klubbens hjemmeside, og hvis det er muligt, ved elektronisk kontakt til det enkelte medlem.


§ 11. Bestyrelse – valg

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.
Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer.
A: På lige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. På ulige årstal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.
Posten som formand, næstformand og kasserer skal besættes af medlemmer, der er myndige.
Bestyrelsen kan inddrage særlige kyndige og kan tage initiativ til projektgrupper og udvalg, til understøttelse af bestyrelsens arbejde.
Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter for et år ad gangen. Ved vakance indtræder suppleanten indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Er dette ikke umiddelbart muligt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt at vælge suppleant(er).

Personer, der er i fast ansættelsesforhold i klubben, er ikke valgbare til bestyrelsen. 

B: Herudover vælges op til 2 ungdomsrepræsentanter, som inviteres til bestyrelsesmøderne for at være de aktive svømmeres talerør. Ungdomsrepræsentanter vælges for 1 år ad gangen. Valgbare er medlemmer mellem 14 og 20 år. Medlemmer, der aflønnes af klubben, kan kun vælges som ungdomsrepræsentanter, hvis de betaler kontingent til klubben og er aktive svømmere.


§ 12. Bestyrelsens etablering og tegningsret

Bestyrelsen holder første bestyrelsesmøde snarest og senest 14 dage efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen konstituerer sig, og udvalgsopgaver fordeles. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formand eller næstformand, er til stede jvf. dog § 6. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Der udarbejdes referater af bestyrelsesmøderne.
Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer.
I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af den samlede bestyrelse.


§ 13. Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.


§ 14. Revision

Til at revidere klubbens regnskab vælges to revisorer. Disse vælges for 2 år ad gangen, således at der hvert år vælges 1 revisor. Endvidere vælges hvert år 1 revisorsuppleant for et år ad gangen.
Revisorerne har pligt og ret til mindst 4 gange om året at revidere regnskabet og tage stilling til trufne økonomiske dispositioner. Revisorerne skal hvert år inden den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og konstatere beholdningernes tilstedeværelse. Driftsregnskab og status skal forsynes med revisorernes påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.
Herudover revideres regnskabet af en registreret revisor i henhold til Hvidovre Kommunes revisionsbestemmelser for foreninger, der modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.


§ 15. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget.


§ 16. Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmers tilstedeværelse, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel, indkalde en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvad der skal ske med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre. Beslutningen om dette træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.


Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 25. marts 2015

VORES SAMARBEJDSPARTNERE